Privacy

PRIVACYVERKLARING van ZEEHENGELSPORTVERENIGING de EEMSVISSERS

Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers is gevestigd te Delfzijl, Hoofdweg 101, 9687PK Nieuw Beerta en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40037085. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij (mogelijk) persoonsgegevens verwerken: Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. Het afhandelen van uw betaling
b. Verzenden van onze nieuwsbrief
c. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
d. U te informeren over wijzigingen
e. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
f. U zich inschrijft / aanmeldt als lid van Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers
g. U een product of dienst afneemt bij Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers (zoals nieuwsbrieven, of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
h. U contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer);
j. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de vereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website/forum en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

1.4 Geautomatiseerde besluitvorming:
Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers) bij betrokken is.

1.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.6 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

1.7 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers kan deze gegevens gebruiken ten behoeve van: beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
a. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
b. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers
c. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
d. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
e. Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U kunt contact opnemen met Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers per e-mail:

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Zeehengelsportvereniging de Eemsvissers zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.