Reglement jachthaven

 • Ligplaatsen worden toegewezen door de “havenmeester”, die door het bestuur van de Eemsvissers (verder bestuur) wordt aangewezen.
 • Jaarplaatsen worden alleen aan leden van de Eemsvissers (verder leden) verhuurd. Ook kunnen plaatsen worden verhuurd per week; zowel aan leden als aan niet leden.
 • Het is aan de leden niet toegestaan een ligplaats onder te verhuren. Dit zou kunnen gebeuren bij verkoop van de boot. De nieuwe eigenaar mag natuurlijk lid worden van de vereniging en een ligplaats aanvragen.
 • De havenmeester deelt aan de huurder mee wat de kosten zijn. Deze worden op de algemene vergadering vastgesteld.
 • Een ligplaats wordt verhuurd van 1 januari tot 31 december. Restitutie van liggeld bij tussentijdse opzegging wordt niet gedaan.
 • Het bestuur is gerechtigd om bij langere tijd van afwezigheid van de boot van de huurder deze plaats tijdelijk te verhuren. Uiteraard wordt de plek weer ter beschikking gesteld aan de huurder bij terugkomst. De huurder heeft de plicht om dit tijdig (uiterlijk 48 uur voor terugkomst) met de havenmeester af te stemmen.
 • Indien men geen boot in bezit heeft passend in de ligplaatscategorie kan men dit type ligplaats niet aanvragen of verlengen.
 • Het bestuur kan de ligplaats van de huurder opzeggen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij het niet (tijdig) voldoen van contributie, achterstallig onderhoud van de boot, etc.
 • Er wordt van de huurder verwacht dat hij zijn ligplaats netjes houdt. Geen losliggende zaken die een gevaar voor huurder en/of andere leden kunnen zijn. Af en toe dient het houtwerk te worden schoonmaakt. (Nooit met een hogedrukreiniger).
 • Indien huurder de wens heeft om zaken aan of op de steiger te monteren, dient er eerst overleg met de havenmeester te zijn. Bij het opzeggen van de ligplaats dient er wederom overleg te zijn met de havenmeester of aangebrachte zaken mogen blijven of dat deze moeten worden verwijderd. Eventuele schade moet hersteld worden op aanwijzing van de havenmeester.
 • Aan het eind van het jaar krijgt huurder bericht van de secretaris of huurder ligplaats wil behouden. Dit dient door huurder aangegeven te worden op het toegestuurde formulier en tijdig te worden teruggestuurd naar de secretaris.
 • Elke huurder ontvangt een bevestiging van zijn ligplaats en tevens wat de kosten zijn.
 • Leden die de kosten van de ligplaatshuur voor 1 juli van het lopende jaar nog niet hebben voldaan verliezen hun recht op de gereserveerde ligplaats. De betalingsverplichting blijft. Bij het nalaten van de betaling en herinnering (2 maal schriftelijk na 1 juli) kan het lid worden geschorst.
 • In de bestuursvergadering is het “protocol ligplaatstoewijzing” vastgesteld.
 • Voor de periode van 2018 en verder, tot aan een herbenoeming, is het bestuur gezamenlijk havenmeester. Ze zijn te bereiken via en +31 6 5433 1743